Paper  / Coated paper / Paper board / Kraft paper
  • 單軸表面捲取分條機EG-1

  • 商用紙卷分條機EG-1N

  • 單軸中心捲取分條機EG-4

  • 大捲徑紙類分條機EG-2003E

  • 交替軸式中心捲取分條機EG-7001